آگهی مناقصـه عمومی

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سازه SBR مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش

“آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سازه SBR مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش”

•    شماره مناقصه: ن/ع/۹۸/۲۰
•    نام مناقصه گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
•    نشانی مناقصه گزار:
    دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: ۴۴۴۲۱۳۸۰- ۰۷۶
    دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره ۴۵ –  طبقه همکف. تلفن: ۸۸۷۸۰۷۴۷– ۰۲۱
•    موضوع مناقصه: احداث سازه SBR مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت ۱۲ ماه شمسی
•    مبلغ برآورد: ۸۰.۲۴۴.۱۹۵.۲۱۱ (هشتاد میلیارد و دویست و چهل و چهار میلیون و یکصد و نود و پنج هزار و دویست و یازده ریال)
•    تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
•    آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
•    محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه¬گزار
•    تاریخ و  محل گشایش پیشنهادها (پاکات “الف” و “ب”): ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ در دفتر مرکزی مناقصه گزار
تبصره ۱: زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت”ج”در جلسه گشایش پاکت های”الف”و”ب”اعلام خواهد شد.
تبصره ۲: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می باشد.
•    مبلغ خرید اسناد مناقصه: ۲.۰۰۰.۰۰۰ (دو میلیون ریال) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:
–  ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  ۱-۷۷۷۸۸۹۹۹-۸۲۰-۴۱۱۰ نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
•    مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ۳.۴۰۴.۸۸۳.۹۰۴ ریال که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
۱.    ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب ۱-۷۷۷۸۸۹۹۹-۸۲۰-۴۱۱۰ نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
۲.    ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه گزار
۳.    ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
•    ترتیب دریافت اسناد مناقصه:
شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم نمایند:
۱.    تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
۲.    تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
۳.    دریافت رسید تحویل پیشنهادها
•    سایر شرایط مناقصه:
– پیشنهاددهندگان مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی فنی و بازرگانی قرار می گیرند و ضریب تأثیر فنی ۳۰% و حداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرفتن پیشنهادات ۶۵ می باشد.
تبصره: شرکت کنندگان در مناقصه می بایست حداقل دارای گواهینامه معتبر صلاحیت رتبه ۴ رشته آب و رتبه ۳ رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند و رونوشت آن را در پاکت “ب” قرار دهد. در صورت عدم ارائه، در ارزیابی فنی-بازرگانی پیشنهاددهنده فاقد صلاحیت تشخیص داده شده و از مناقصه حذف خواهد گردید.
•    به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•    به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•    هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
•    پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا ۳ ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
•    سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
•    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۴۲۱۳۸۰-۰۷۶ تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .

 

دانلود آگهی مناقصه

 

    نظرتان را بنویسید